+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

wtorek, 04 luty 2014 14:11

Badanie sprawozdań finansowych za 2013 rok

Uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego jest biegły rewident, który wyraża pisemną opinię wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe we wszystkich isotnych aspektach rzetelnie przedstawia sytuację majątkową i finansową jednostki oraz czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z polityką rachunkwości zatwierdzoną i stosowaną w badanej jednostce.

Podmiotowy zakres badania sprawozdań finansowych

Katalog jednotek zobowiązanych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego jest wyszczególniony w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.). Zgodnie z art. 64 badaniu i ogłaszaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe jednostek powiązanych, w tym roczne skonsoloidowane sprawozadania finansowe grup kapitałowcyh, a także roczne sprawozdania finansowe – kontynuujących działalność:

 • banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji,
 • jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
 • jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji.

Warunkowe badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych następuje w jednostkach, w których w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Zgodnie z art. 64 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy o rachunkowości obowiązkowemu badaniu sprawozdań finansowych (bez obowiązku ogłaszania) podlegają również spółki przejmujące oraz spółki nowo zawiązane, które sporządziły sprawozdania za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie według zasad określonych w MSR. Badaniu oraz ogłaszaniu podlegają rónież roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy.

Należy dodać, że ustawa nie wyklucza również przeprowadzenia dobrowolnego badania sprawozdań finansowych przez pozostałe jednostki, które poprzez badania chcą na przykład podnieść swoją wiarygodność.

Przedmiot badania sprawozdań finansowych

Przedmiotem badania są informacje ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym, na które składają się:

 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • informacja dodatkowa,
 • sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych,
 • zestawienie zmian w kapitale własnym.

Dodatkowo przedmiotem badania może być dokumentacja księgowa (np. dokumentacja inwentaryzacyjna, dokumenty prawne takie jak np. KRS), księgi rachunkowe, system księgowości, zdarzenia po dacie bilansu – przyszłe zobowiązania.

Podmiot uprawniony do przeprowadzenia badania

Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego jest biegły rewident. Zgodnie z art. 66 ust. 4, 5 i 7 ustawy o rachunkowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Zarząd jednostki nie może dokonać takiego wyboru. Następnie kierownik jednostki zawiera z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych umowę o badanie lub przegląd sprawozdania finansowego w terminie umożliwiającym jego udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Koszty wykonania czynności rewizji finansowej ponosi jednostka. Rozwiązanie umowy, o której mowa w ust. 5, jest możliwe jedynie w sytuacji zaistnienia uzasadnionej podstawy. Różnice poglądów w sprawie stosowania zasad rachunkowości lub standardów rewizji finansowej nie stanowią uzasadnionej podstawy rozwiązania umowy. O rozwiązaniu umowy o badanie lub przegląd sprawozdania finansowego kierownik jednostki oraz podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych informują niezwłocznie Komisję Nadzoru Audytowego.

Opinia i raport z przeprowadzonego badania

Po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego jednostki biegły rewident wydaje opinię oraz raport o wyniku badania. Według art. 65 ust. 2, 3 i 4 ustawy o rachunkowości opinia powinna w szczególności stwierdzać, czy badane sprawozdanie finansowe:

 • zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
 • zostało sporządzone zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości;
 • jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem lub umową;
 • przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje, a w odniesieniu do sprawozdania z dzia-łalności jednostki, czy informacje zawarte w tym sprawozdaniu uwzględniają postanowienia art. 49 ust. 2 i zgodne są z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.


W opinii należy również:

 • poinformować o niedopełnieniu, do dnia wyrażenia opinii, określonych w art. 69 i 70 obowiązków złożenia we właściwym rejestrze sądowym oraz do ogłoszenia sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzedzające rok obrotowy;
 • wskazać na stwierdzone podczas badania poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności przez jednostkę.


Opinia powinna w sposób jednoznaczny wskazywać powody wyrażenia zastrzeżeń do sprawozdania finansowego, wyrażenia opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii, z uwagi na zaistnienie okoliczności uniemożliwiających jej sformułowanie. Zastrzeżenia należy wyrazić w sposób wskazujący na ich zasięg.

Uzupełnieniem opinii jest raport, który zawiera przesłanki leżące u podstaw wydania opinii. Raport powinien w szczególności przedstawiać (art. 65 ust. 5 ustawy o rachunkowości):

 • ogólną charakterystykę jednostki (dane identyfikujące jednostkę);
 • stwierdzenie uzyskania od jednostki żądanych informacji, wyjaśnień i oświadczeń;
 • ocenę prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości;
 • charakterystykę pozycji lub grupy pozycji sprawozdania finansowego, jeżeli zdaniem biegłego rewidenta wymagają one omówienia;
 • stwierdzenie stosowania się przez bank do obowiązujących zasad w zakresie ostrożności, określonych w odrębnych przepisach, oraz stwierdzenie prawidłowości ustalenia współczynnika wypłacalności;
 • stwierdzenie stosowania się przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do obowiązujących zasad w zakresie ostrożności, określonych w odrębnych przepisach, oraz stwierdzenie prawidłowości ustalenia współczynnika wypłacalności;
 • stwierdzenie utworzenia przez zakład ubezpieczeń rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w wysokości zapewniającej pełne wywiązanie się z bieżących i przyszłych zobowiązań, wynikających z zawartych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji, oraz zabezpieczenie tych rezerw lokatami, zgodnie z przepisami o działalności ubezpieczeniowej i działalności reasekuracyjnej, a także prawidłowości wyliczenia marginesu wypłacalności i posiadania finansowego pokrycia tego marginesu;
 • stwierdzenie utworzenia przez zakład reasekuracji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w wysokości zapewniającej pełne wywiązanie się z bieżących i przyszłych zobowiązań, wynikających z zawartych umów reasekuracji, oraz zabezpieczenie tych rezerw lokatami, zgodnie z przepisami o działalności reasekuracyjnej, a także prawidłowości wyliczenia marginesu wypłacalności i posiadania finansowego pokrycia tego marginesu;
 • przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, ze wskazaniem na zjawiska, które w porównaniu  z poprzednimi  okresami sprawozdawczymi w istotny  sposób wpływają  negatywnie  na  tę  sytuację, a zwłaszcza zagrażają kontynuowaniu działalności przez jednostkę. Jeżeli w toku badania jednostki biegły rewident stwierdzi istotne, mające wpływ na sprawozdanie finansowe, naruszenie prawa, statutu lub umowy spółki, to powinien o tym poinformować w raporcie, a w razie potrzeby również w opinii.


Zgodnie z art. 65 ust. 6 ustawy o rachunkowości opinia i raport powinny wynikać z zebranej i opracowanej w toku badania dokumentacji rewizyjnej. Powinny one umożliwić biegłemu rewidentowi, niebiorącemu udziału w badaniu, prześledzenie jego przebiegu i znalezienie uzasadnienia dla opinii wyrażonej o badanym sprawozdaniu finansowym.

Najnowsze artykuły