+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 942
Wednesday, 20 August 2014 08:24

Korekta deklaracji do 5 tyś. zł "z urzędu" od 2015 r.

Projekt nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 9 lipca 2014 r. zakłada m.in. podniesienie limitu korekty deklaracji VAT "z urzędu". Obecnie organ podatkowy może sam poprawić deklarację do kwoty 1000 zł, od przyszłego roku kwota ta zostanie podniesiona do 5000 zł. W chwili obecnej zgodnie z art. 274 ustawy Ordynacja podatkowa w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień: koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1000 zł, zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość. W uzasadnieniu projektu do nowelizacji wyjaśniono, że "w celu ograniczenia obowiązku osobistego kontaktu z organami podatkowymi podmiotów składających deklaracje proponuje się w art. 274 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej podwyższenie kwoty korekty do 5000 zł. Przewidziana w art. 274 § 1 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa instytucja korekty deklaracji sporządzonej z „urzędu” nie obejmuje kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia w podatku od towarów i usług. Nie ma żadnych przesłanek uzasadniających niestosowanie tej instytucji do kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia. Wobec powyższego jest zasadne objęcie w powyższym przepisie instytucją korekty deklaracji sporządzonej z „urzędu” również kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia. W obecnym stanie prawnym instytucja korekty deklaracji z urzędu dotyczy wyłącznie deklaracji składanych w formie papierowej. Proponuje się umożliwienie doręczania korekty „z urzędu” za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeśli deklaracja została złożona w tej formie - art. 274 § 6 Ordynacji podatkowej. Pozwoli to na upowszechnienie elektronicznych form kontaktu z podatnikami, co przyczyni się także do ograniczenia wydatków organów podatkowych." Zmiany wejdą w życie prawdopodobnie z początkiem 2015 r.