+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

Wednesday, 07 October 2015 13:37

Korekta deklaracji w Ordynacji Podatkowej

Przez deklarację zgodnie z Ordynacją Podatkową rozumie się oprócz deklaracji VAT również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci. Zasady korekty deklaracji zostały ujęte w rozdziale 10 Ordynacji Podatkowej.

Zgodnie z art. 81. § 1. jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (§ 2.). Nie wymaga dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty skorygowanie deklaracji, o których mowa w art. 130c i art. 133 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.6)).

Zgodnie z art. 81b. § 1. uprawnienie do skorygowania deklaracji:

  1.  ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;
  2. przysługuje nadal po zakończeniu:
  • kontroli podatkowej,
  • postępowania podatkowego – w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Korekta złożona w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie wywołuje skutków prawnych.