+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

środa, 09 kwiecień 2014 09:13

Korzyści płynące ze zmiany roku podatkowego

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych daje możliwość wyboru roku podatkowego niepokrywającego się z rokiem kalendarzowym. W niektórych przypadkach taka zmiana może być korzystna dla podatnika.

Rok obrotowy – ustawa o rachunkowości

W ustawie o rachunkowości zdefiniowano rok obrotowy jako "rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy."

Rok obrotowy – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Procedura zmiany roku obrotowego jest uregulowana w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Art. 8 ust. 1 ustawy o CIT definiuje rok podatkowy: "rokiem podatkowym (...) jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych." Wobec powyższego podatnik może zmienić rok podatkowy w taki sposób, by nie pokrywał się on z rokiem kalendarzowym. Może to być korzystne dla podatnika w przypadku gdy prowadzona jest działalność sezonowa.

Jeżeli podatnik zdecyduje się na zmianę roku podatkowego musi prawidłowo określi nowy rok. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o CIT "za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe." Zmianę roku podatkowego można dokonywać wielokrotnie. O podjęciu decyzji o zmianie roku podatkowego należy poinformować naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.

Zmiana roku podatkowego może przynieść oszczędności w przypadku gdy w firmie przewiduje się sezonowość dochodów. Jeśli w roku kalendarzowym na początku okresu, działalność firmy przynosi dochód to mogą pojawić się wysokie zaliczki na podatek dochodowy. Gdy przewiduje się, że w dalszym okresie w roku kalendarzowym firma będzie generować wyłącznie straty to w takim przypadku należy zastanowić się nad zmianą roku podatkowego w taki sposób, aby początek roku zaczynał się od momentu, w którym firma zaczyna generować straty. Pozwoli to uniknąć zjawiska nadpłaty podatku dochodowego na początku okresu obrotowego, ponieważ uzyskany dochód będzie uwzględniany w rozliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w późniejszym okresie.

Należy podkreślić, że powyższe zasady dotyczą wyłącznie podatników, którzy podlegają przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. U osób rozliczających się na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy bez możliwości jego zmiany. Wyjątek stanowi sytuacja, w której podatnik w roku kalendarzowym kończy lub zaczyna działalność, wtedy rok podatkowy będzie krótszy od roku kalendarzowego.

Najnowsze artykuły