+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 942
Wednesday, 08 October 2014 06:56

Moment dostawy towaru a obowiązek podatkowy

Interpelacja nr 27320 do ministra finansów w sprawie problemów przedsiębiorców związanych z ustaleniem momentu dostawy towaru

Szanowny Panie Ministrze! Mimo że od nowelizacji ustawy o podatku naliczonym minęło prawie pół roku, przedsiębiorcy wciąż mają kłopoty z ustalaniem momentu dostawy towaru. Od niego bowiem zależy termin rozliczenia z urzędem. W ten sposób, każdą transakcję trzeba teraz rozpatrywać indywidualnie. W efekcie rozliczenia są bardziej skomplikowane i pochłaniają więcej czasu.


Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia br. przepisami obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi (art. 19a ust. 1 ustawy o VAT). Jednak do końca 2013 r. obowiązek podatkowy powstawał w miesiącu wystawienia faktury potwierdzającej sprzedaż, nawet jeśli w praktyce towar dotarł do nabywcy w kolejnym miesiącu. Obecnie w sytuacji, gdy sprzedający zawarł umowę z przewoźnikiem, podatnicy muszą rozstrzygnąć, w którym momencie rzeczywiście doszło do dostawy towaru: w momencie wydania towaru z magazynu czy dostarczenia go do nabywcy.


W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: W jaki sposób Ministerstwo Finansów zamierza rozwiązać opisany powyżej problem przedsiębiorców, wynikający z problemów związanych z ustaleniem momentu dostawy towaru?

Z należnymi wyrazami szacunku
Poseł Bogdan Rzońca oraz grupa posłów
Jasło, dnia 9 lipca 2014 r.

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 27320 w sprawie problemów przedsiębiorców związanych z ustaleniem momentu dostawy towaru


W związku z pismem pana marszałka Marka Kuchcińskiego z dnia 14 lipca 2014 r., znak: SPS-023-27320/14, przy którym została przesłana interpelacja panów posłów Bogdana Rzońcy, Wiesława Janczyka i Jana Warzechy z dnia 8 lipca br. w sprawie problemów przedsiębiorców związanych z ustaleniem momentu dostawy towaru, uprzejmie informuję, co następuje.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608) dotyczące obowiązku podatkowego.
Od dnia 1 stycznia 2014 r. zgodnie z zasadą ogólną obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą o VAT”).

W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług usługę uznaje się również za wykonaną w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę (art. 19a ust. 2 ustawy o VAT). Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi (art. 19a ust. 3 ustawy o VAT). Przepisy te stosuje się odpowiednio do dostaw towarów o charakterze ciągłym (art. 19a ust. 4 ustawy o VAT).

Jednocześnie otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi - podobnie jak przed 1 stycznia 2014 r. - rodzi powstanie obowiązku podatkowego. Obowiązek ten powstaje - tak jak wcześniej - z chwilą otrzymania zapłaty (lub jej części) oraz w odniesieniu do jej wysokości (art. 19a ust. 8 ustawy o VAT). Zapłatą będzie w szczególności: przedpłata, zaliczka, zadatek, rata, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu (art. 19a ust. 8 ustawy o VAT).

Od zasad ogólnych zostały przewidziane wyjątki.
Zmiany wprowadzone w zakresie powstania obowiązku podatkowego miały na celu ściślejsze dostosowanie do dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1). Zasadność ich zaprojektowania oraz wdrożenia została również potwierdzona wyrokiem z dnia 16 maja 2013 r. Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-169/12 TNT Express Worldwide (sprawa polska).

Nowe przepisy poprzez ujednolicenie zasad powstania obowiązku podatkowego i wprowadzenie zasad szczególnych jedynie dla niektórych towarów i usług co do zasady zmierzały do uproszczenia stosowania przepisów przez podatników.

Odnosząc się do kwestii poruszanych w interpelacji, należy wskazać, że nowe podejście w zakresie obowiązku podatkowego (powiązanie powstania obowiązku podatkowego z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi) oznaczało rezygnację z generalnego powiązania momentu powstania obowiązku podatkowego z datą wystawienia faktury. Zgodnie bowiem z obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. art. 19 ust. 4 ustawy o VAT obowiązek podatkowy, w przypadku gdy dostawa towaru powinna być potwierdzona fakturą, powstawał z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (w przypadku gdy nie było obowiązku wystawienia faktury, obowiązek podatkowy powstawał z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi - art. 19 ust. 1 ustawy o VAT). Należy podkreślić, że w celu prawidłowego określenia terminu powstania obowiązku podatkowego na podstawie art. 19 ust. 1 i 4 ustawy o VAT konieczne było również wskazanie, kiedy nastąpiło wydanie towaru czy wykonanie usługi.

Od nowego roku nie uległo generalnie zmianie podejście w kwestii określania, kiedy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług dochodzi do dokonania dostawy towarów czy wykonania usługi. Generalnie moment „dokonania dostawy towarów” odpowiada momentowi „wydania towarów” w rozumieniu uchylonego art. 19 ust. 1 i 4 ustawy o VAT.
Należy podkreślić, że zarówno na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2013 r., jak również aktualnych regulacji ustawy o VAT (art. 19a) określenie terminu powstania obowiązku podatkowego zależne jest od okoliczności istniejących w konkretnym stanie faktycznym.
Uprzejmie informuję, że zarówno w okresie vacatio legis, jak i po wejściu w życie przepisów dotyczących obowiązku podatkowego nie zgłaszano istotnych problemów z nimi związanych.

Odnotować jedynie należy zgłoszenie branży turystycznej, która wskazała na praktyczne trudności w stosowaniu nowych przepisów. Kwestie te zostały wyjaśnione. Niewątpliwie na stosunkowo łagodne wdrożenie w życie nowych regulacji miało wpływ roczne vacatio legis tych przepisów. Ponadto w celu ułatwienia podatnikom dostosowania się do zmian w zakresie określania momentu powstania obowiązku podatkowego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (http://www.mf.gov.pl) w zakładkach Działalność/Baza wiedzy opublikowana została broszura „Zmiany w zakresie określania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT od 1 stycznia 2014 r.”, w której zostały szczegółowo omówione zasady określania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT po 31 grudnia 2013 r.

Z wystąpienia panów posłów wynika, że istnieje jednak jeszcze potrzeba uzupełnienia opublikowanych wyjaśnień. W związku z powyższym uprzejmie informuję, że zleciłem podległym mi służbom, aby przygotowały stosowne dalsze wyjaśnienia w tej sprawie o charakterze ogólnym w celu udostępnienia ich na stronie resortu finansów.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że usunięcie wątpliwości indywidualnych podatników co do określenia momentu dostawy czy wykonania usługi w konkretnych stanach faktycznych jest możliwe poprzez skorzystanie przez nich z możliwości złożenia pisemnego wniosku do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego (art. 14b-14p ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.). Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego (art. 14b § 3 ww. ustawy).
Sekretarz stanu
Janusz Cichoń