+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

środa, 02 kwiecień 2014 13:43

Odliczenia VAT: Pojazdy wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej

Od 1 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Rozporządzenie rozszerza katalog pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do działalności o karawany oraz bankowozy (typu A i B). Od tych pojazdów można odliczać 100% VAT.

Ustawa o VAT określa pojazdy samochodowe ustawowo uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Są to pojazdy, w których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Do takich pojazdów zaliczamy:

1) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

2) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

W ustawie wymienione są również następujące pojazdy specjalne, których konstrukacja wyklucza ich użycie do celów niefirmowych. Są to: agregat elektryczny/spawalniczy, pojazdy do prac wiertniczych, koparka, koparko-spycharka, ładowarka,  podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych oraz żuraw samochodowy.

1 kwietnia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów określające inne pojazdy samochodowe niż określone w art. 86a ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, o których mowa w art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia za pojazdy samochodowe inne niż określone w art. 86a ust. 9 ustawy uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika uznaje się pojazdy samochodowe będące pojazdami specjalnymi o przeznaczeniu:

1) pogrzebowy,

2) bankowóz (wyłącznie typu A i B)

– jeżeli mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony.

Pojazdy samochodowe powinny spełniać wymagania określone:

1) w § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866) – w przypadku pojazdów, o których mowa w § 2 pkt 1;

2) odpowiednio w załączniku nr 3 albo załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166, poz. 1128, z 2012 r. poz. 1262 oraz z 2013 r. poz. 1652) – w przypadku pojazdów, o których mowa w § 2 pkt 2.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań są dokumenty wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Od powyższych pojazdów od 1 kwietnia 2014 r. można odliczać 100% VAT od wydatków, które są związane z tymi pojazdami (wydatki eksploatacyjne oraz paliwo). Pojazdy te są zwolnione z obowiązku prowadzania ewidencji przebiegu pojazdów oraz ze składania do właściwego naczelnika urzędu skarbowego informacji VAT-26.

Zmiana została wprowadzona przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (Dz. U. z 2014 r., poz. 407).

Najnowsze artykuły