+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 942
Tuesday, 06 November 2012 12:42

Opodatkowanie VAT sprzedaży po zaniżonej cenie

Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje wprowadzić program lojalnościowy dla swoich obecnych i przyszłych klientów. Będzie on polegał na możliwości sprzedaży po preferencyjnych i obniżonych cenach różne produkty (towary) w zamian za lojalność i polecanie innych klientów. Czy ustawa o podatku VAT i inne przepisy jego dotyczące pozwalają na taką sprzedaż po zaniżonej cenie? Czy takie praktyki są dozwolone, jeżeli jest to uzasadnione ekonomicznie dla prowadzonej aktualnie działalności gospodarczej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2012 r. (data wpływu 11 lipca 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 września 2012 r. (data wpływu 1 października 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży po zaniżonej cenie - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE
W dniu 11 lipca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży po zaniżonej cenie oraz stawki podatku VAT dla usług związanych z rekreacją.
Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 26 września 2012 r. o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego i zadanych pytań.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 26 września 2012 r.).
Wnioskodawca planuje wprowadzić program lojalnościowy dla swoich obecnych i przyszłych klientów. Będzie on polegał na możliwości sprzedaży po preferencyjnych i obniżonych cenach różne produkty (towary) w zamian za lojalność i polecanie innych klientów. Liczba sprzedanych produktów danemu klientowi będzie uzależniona od liczby osób poleconych z jego ramienia tzn. jeden produkt za jedno polecenie. Cena zakupu brutto produktów przez Wnioskodawcę nie będzie przekraczała zazwyczaj 500 zł, natomiast ich sprzedaż będzie prowadzona najczęściej za kwotę 1 zł (czyt. jeden złoty). Towar po 1 zł będzie trafiał tylko do klientów Wnioskodawcy związanych z nim wcześniejszymi umowami m.in. o montaż kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych. Z uwagi na wysoki koszt pozyskania jednego klienta w tej branży program będzie miał za zadanie zmniejszyć koszty z tym związane, a dzięki nowo - pozyskanym klientom zwiększyć wolumen sprzedaży. Obecna forma opodatkowania Wnioskodawcy to podatek liniowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 26 września 2012 r.).

Produkty kupowane przez Wnioskodawcę będą posiadały wliczoną obowiązującą stawkę VAT (23%) oraz będą nabyte po normalnych, obowiązujących cenach rynkowych (detalicznych bądź hurtowych). Jednak ich sprzedaż w ramach programu lojalnościowego będzie się odbywała po zaniżonej cenie 1 zł (1,23 zł z VAT). Czyli finalny podatek VAT wyniesie końcowego odbiorcę 0,23 gr. Czy ustawa o podatku VAT i inne przepisy jego dotyczące pozwalają na taką sprzedaż po zaniżonej cenie... Czy takie praktyki są dozwolone, jeżeli jest to uzasadnione ekonomicznie dla prowadzonej aktualnie działalności gospodarczej... Jeżeli występują jakieś ograniczenia Wnioskodawca prosi o ich przedstawienie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z telefoniczną informacją przekazaną przez pracownika Krajowej Informacji Podatkowej, praktyki polegające na sprzedaży produktów po zaniżonych cenach w ramach programu lojalnościowego są dozwolone. Działalnie to będzie miało na celu zwiększenie sprzedaży kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych, co przełoży się na wyższe odprowadzane podatki. Wnioskodawca nie znalazł artykułu zabraniającego tego typu działalnie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

  2. eksport towarów;
  3. import towarów;

  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.
Przez dostawę towarów, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ww. ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).
Natomiast świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, to każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Jednocześnie, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.), ceną jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

Ceny towarów i usług, jak stanowi art. 2 ust. 1 ww. ustawy, uzgadniają strony zawierające umowę (...).
Stosownie do treści art. 29 ust. 4 ustawy, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Jak stanowi art. 2 pkt 27b ustawy, przez wartość rynkową rozumie się całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się:

  • w odniesieniu do towarów - kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia; określone w momencie dostawy,

  • w odniesieniu do usług - kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług.

Przepis art. 32 ust. 1 i 2 ustawy, wymienia przypadki, kiedy to organ podatkowy może określić wysokość obrotu na podstawie wartości rynkowej pomniejszonej o kwotę podatku, wskutek zaistnienia między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą związku wynikającego z powiązań o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym lub wynikającym ze stosunku pracy.

I tak, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek, o którym mowa w ust. 2, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest:

  1. niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, 88 i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;

  2. niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, 88 i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku;

  3. wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, 88 i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

- organ podatkowy określa wysokość obrotu na podstawie wartości rynkowej pomniejszonej o kwotę podatku, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

W myśl art. 32 ust. 2 ustawy, związek, o którym mowa w ust. 1, istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.

Jak stanowi art. 32 ust. 3 ustawy, przez powiązania rodzinne, o których mowa w ust. 2, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.
Zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy, przez powiązania kapitałowe, o których mowa w ust. 2, rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5 % wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem.

Przepisy ust. 1-4 nie mają zastosowania w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, w odniesieniu do których właściwy organ podatkowy, na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi (art. 32 ust. 5 ustawy).

Z powołanych przepisów wynika, iż udzielenie rabatu, o ile nie sprzeciwiają się temu inne niż podatkowe przepisy prawa, a ponadto jest ściśle skorelowane z konkretną transakcją, w związku z którą zostało zastosowane i powoduje obniżenie ceny dostarczanych towarów lub świadczonych usług, wpływa na zmniejszenie obrotu, a tym samym podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie, należy zauważyć, że sprzedaż towaru po tzw. cenie promocyjnej następuje po spełnieniu przez kontrahenta określonych warunków promocji a zatem nie jest wynikiem przypadku, lecz wynika z relacji istniejących pomiędzy kontrahentami.
Rabaty funkcjonujące w obrocie gospodarczym można podzielić na dwa rodzaje - te przyznane przed ustaleniem ceny oraz takie, które zostały przyznane po ustaleniu ceny, a wynikające zarówno z działania (zachowania) sprzedawcy, jak i zachowań nabywcy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca planuje wprowadzić program lojalnościowy dla swoich obecnych i przyszłych klientów. Będzie on polegał na możliwości sprzedaży po preferencyjnych i obniżonych cenach różne produkty (towary) w zamian za lojalność i polecanie innych klientów. Liczba sprzedanych produktów danemu klientowi będzie uzależniona od liczby osób poleconych z jego ramienia tzn. jeden produkt za jedno polecenie. Cena zakupu brutto produktów przez Wnioskodawcę nie będzie przekraczała zazwyczaj 500 zł, natomiast ich sprzedaż będzie prowadzona najczęściej za kwotę 1 zł. Towar po 1 zł będzie trafiał tylko do klientów Wnioskodawcy związanych z nim wcześniejszymi umowami m.in. o montaż kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych. Z uwagi na wysoki koszt pozyskania jednego klienta w tej branży program będzie miał za zadanie zmniejszyć koszty z tym związane, a dzięki nowo - pozyskanym klientom zwiększyć wolumen sprzedaży.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości sprzedaży po zaniżonej cenie towarów świetle ustawy o VAT i innych przepisów jej dotyczących.
Odnosząc się do zagadnienia związanego z określeniem ceny promocyjnej towaru w wysokości 1 zł w kontekście przepisów art. 32 ustawy, należy zauważyć, że podatnik ma prawo swobodnie układać swoje interesy tak, by działalność gospodarcza była dla niego opłacalna pod względem ekonomicznym, w tym stosując znaczne upusty cenowe, jeśli jest to w jego uznaniu zasadne dla osiągnięcia tego celu. Jednakże stosując upusty cenowe i mając na uwadze obowiązek dokumentowania zdarzeń gospodarczych zgodnie ze stanem faktycznym, podatnik powinien ten fakt udokumentować odpowiednimi dowodami, z których jednoznacznie wynikać będzie jakim odbiorcom towarów i w jakich okolicznościach oraz w jakim zakresie upust przysługuje.

Należy przy tym wyraźnie zaznaczyć, że stosowanie znacznych rabatów jest niedopuszczalne w zakresie jakim ma ono służyć tzw. obejściu przepisów prawa i uniknięciu opodatkowania danej czynności. Tak więc każdy zastosowany upust winien być uzasadniony ekonomicznie i prowadzić w końcowym efekcie do osiągnięcia celu jaki został wytyczony dla działalności gospodarczej tj. zarobku.

Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny (udzielenia rabatu), czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej niż rzeczywista wartość danego towaru. Taka sytuacja nie różni się niczym od normalnej sprzedaży towaru z zyskiem.Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży i nie ma znaczenia, że podatnik w danej chwili sprzedaje ten towar za cenę znacznie niższą. Jedynie w sytuacji, gdy między podmiotami (kontrahentami) istnieją powiązania rodzinne, kapitałowe, majątkowe lub wynikające ze stosunku pracy (o których mowa w art. 32 ustawy), organ podatkowy może określić wysokość obrotu na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku, ale tylko w sytuacji, gdyby związki te miały wpływ na ustalenie ceny.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
Interpretacja indywidualna z dnia 10.10.2012 r., sygn. IPTPP2/443-606/12-4/JN - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi