+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

wtorek, 13 maj 2014 07:37

Podatek VAT w eksporcie towarów

Zgodnie z ustawą o VAT przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej. Przy eksporcie towarów obowiązują szczególne zasady rozliczania podatku VAT. Właściwa stawka VAT dla towarów eksportowanych to 0%. Zastosowanie takiej stawki jest uzależnione od spełnienia odpowiednich warunków określonych w ustawie o podatku od towarów i usług. Prawidłowo udokumentowana procedura wywozu towaru poza granice Unii Europejskiej pozwoli na zastosowanie 0% stawki podatku.

Dokumentacja potwierdzająca eksport towarów

Stawkę podatku VAT 0% stosuje się w eksporcie towarów, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Dokumentem tym jest w szczególności (art. 41 ust. 6a ustawy o VAT):

1) dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu;

2) dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;

3) zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny.

Dokumentem w formie elektronicznej jest dokument IE-599, natomiast zgłoszenie wywozowe w formie papierowej to dokument 3 SAD. Jeśli dokument potwierdzający wywóz nie wpłynie do firmy przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy to nie wykazuje się tej dostawy w ewidencji za dany okres rozliczeniowy. Gdy dokument wpłynie przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za następny okres to należy wykazać w ewidencji dostawę towaru ze stawką podatku VAT 0%. W przypadku gdy dokument potwierdzający wywóz towaru poza granicę Unii Europejskiej nie wpłynie w pierwszym i drugim okresie rozliczeniowym należy zastosować stawkę podatku VAT właściwą dla dostawy tego towaru na terytorium kraju (np. 23%). Jeśli dokument potwierdzający wywóz otrzymano później (np. po 5 miesiącach) podatnik ma prawo do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument (art.41 ust 9 ustawy o VAT).

Najnowsze artykuły