+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

wtorek, 02 wrzesień 2014 06:39

Podstawa opodatkowania przy udzieleniu rabatu

Pytanie podatnika: Czy wykazany na fakturze rabat, udzielony wartościowo, pomniejsza podstawę opodatkowania?INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2014 r. (data wpływu 19 maja 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wpływu udzielonego rabatu na podstawę opodatkowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 19 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wpływu udzielonego rabatu na podstawę opodatkowania.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Spółka chce wystawiać faktury VAT na towar będący przedmiotem transakcji dla kontrahenta - dealera. Kontrahent otrzymuje zazwyczaj rabat od ceny detalicznej. Na fakturze będzie wykazana pozycja towaru, jego cena detaliczna netto, rabat (w procentach), cena netto po rabacie, kwota podatku od towarów i usług (obliczona od ceny netto po rabacie) oraz kwota brutto. Jeżeli Spółka dokonuje sprzedaży kilku towarów - każdy z nich ma osobną pozycję na fakturze oraz udzielony procentowy rabat. Wartość podatku od towarów i usług z transakcji będzie sumą podatku obliczoną po rabacie z każdej pozycji na fakturze.

 

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy wykazany na fakturze rabat, udzielony wartościowo, pomniejsza podstawę opodatkowania?
Zdaniem Wnioskodawcy, podstawą opodatkowania jest kwota wyliczona po udzieleniu rabatu.

 

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według regulacji art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).
Jak stanowi art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W myśl ust. 6 powyższego artykułu, podstawa opodatkowania obejmuje:

  • podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
  • koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Stosownie do brzmienia ust. 7 cyt. artykułu, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

  • stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
  • udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
  • otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że podstawą opodatkowania dostaw dokonywanych przez Wnioskodawcę będzie kwota wyliczona po udzieleniu rabatu, gdyż jak wynika z art. 29a ust. 7 ustawy – podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot udzielonych nabywcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
Interpretacja indywidualna z 24 lipca 2014 r., nr ITPP2/443-653/14/EK - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Najnowsze artykuły