+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

czwartek, 29 maj 2014 18:27

Prawidłowa dokumentacja przy WDT

Pytanie podatnika: Czy posiadane przez Spółkę dokumenty, tj.: kopia faktury VAT bez podpisu odbierającego, dokumenty przewozowe podpisane przez przewoźnika w momencie wydania mu towaru do transportu bez potwierdzenia odbioru towaru przez nabywcę, potwierdzenie odbioru towaru przez nabywcę (kopia listu spedycyjnego) lub przez wskazaną przez nabywcę, firmę spedycyjną potwierdzającą dostawę do wskazanego przez nabywcę magazynu spedycyjnego, specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku, dokument potwierdzający zapłatę za towar, są wystarczającymi dokumentami uprawniającymi Spółkę do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów?INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 listopada 2013 r. (data wpływu 13 listopada 2013 r.) uzupełnionym w dniu 27 stycznia 2014 r. (data wpływu 29 stycznia 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 14 stycznia 2014 r. (skutecznie doręczone w dniu 20 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w związku z posiadanymi dokumentami - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w związku z posiadanymi dokumentami.
Wniosek uzupełniony został pismem złożonym w dniu 27 stycznia 2014 r. (data wpływu 29 stycznia 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 14 stycznia 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:
Spółka jest zarejestrowana w Polsce, jako czynny podatnik VAT UE. Przeważający rodzaj działalności (sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów a w szczególności telefonów komórkowych / sprzętu elektronicznego (WDT) do odbiorców z krajów Unii Europejskiej, posiadających właściwy i ważny numer identyfikacji dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy (art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Dostawy odbywają się zgodnie z regułą Incoterms CIF Zgodnie z warunkami dostawy transport organizuje sprzedawca i dostarcza towar pod wskazany przez nabywcę adres dostawy, na podstawie zawartej umowy pomiędzy firmą niemiecką X. W umowie zawarta jest informacja o miejscu dostawy (może to być magazyn znajdujący się na terytorium Niemiec lub inne go kraju Unii Europejskiej). W tej sytuacji Spółka polska jest sprzedawcą towaru do firmy niemieckiej, natomiast niemiecki kontrahent wskazuje adres dostawy do magazynu spedycyjnego. Spółka Polska wystawia fakturę VAT ze stawką 0% i wskazuje jako nabywcę spółkę niemiecką. Na fakturze zawarta jest informacja o odwrotnym obciążeniu zgodnie z art. 5 pkt 2 ust. 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku z dnia 22 stycznia 2014 r., (data wpływu 29 stycznia 2014 r.):


Czy posiadane przez Spółkę dokumenty, tj.:

 • kopia faktury VAT bez podpisu odbierającego,
 • dokumenty przewozowe podpisane przez przewoźnika w momencie wydania mu towaru do transportu bez potwierdzenia odbioru towaru przez nabywcę,
 • potwierdzenie odbioru towaru przez nabywcę (kopia listu spedycyjnego) lub przez wskazaną przez nabywcę, firmę spedycyjną potwierdzającą dostawę do wskazanego przez nabywcę magazynu spedycyjnego,
 • specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku,
 • dokument potwierdzający zapłatę za towar,

są wystarczającymi dokumentami uprawniającymi Spółkę do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów?

Stanowisko Wnioskodawcy ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku z dnia 22 stycznia 2014 r., (data wpływu 29 stycznia 2014 r.):
W omawianej sytuacji jest to dostawa wewnątrzwspólnotowa niezależnie od tego czy towar jest dostarczany na teren Niemiec czy na magazyn spedycyjny inne go kraju Unii Europejskiej.
Wewnątrz wspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że: podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy oraz swój numer, pod którym zarejestrowany jest jako podatnik VAT UE, podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Dowodami są zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o VAT następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnatrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:

 • dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostaną dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - (strona CMR z podpisem spedytora),
 • kopia faktury,
 • specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

Ustawa o VAT wymaga, aby jednym z dokumentów potwierdzających dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowel dostawy do nabywcy były dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika odpowiedzialnego za wywóz towarów z Polski, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Polski. Podpisana kopia CMR przez przewoźnika (spedytora) jest wystarczającym dowodem potwierdzającym że towar opuścił terytorium Polski. W związku z tym zostaną spełnione wszystkie przesłanki zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o VAT które pozwolą zastosować stawkę „0”.

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów tj.

 • dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - (strona CMR z podpisem spedytora)
 • kopia faktury,
 • specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku,

dodatkowym dokumentem poświadczającym, że towar został odebrany przez nabywcę będzie:

 • kopia listu przewozowego, potwierdzająca odbiór towaru przez nabywcę (firmę widniejącą jako nabywca na fakturze) lub dokumenty przewozowe podpisane przez firmę spedycyjną, potwierdzającą dostawę do wskazanego przez nabywcę magazynu spedycyjnego.

Spółka stoi na stanowisku, że ww. dokumenty bez względu na to czy będą podpisane przez nabywcę czy też firmę spedycyjną dostarczającą towar do wskazanego magazynu spedycyjnego będą wystarczającym potwierdzeniem, że towar został odebrany.
Będzie to uprawniało spółkę do zastosowania stawki 0% na fakturze.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlega wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
Przepis art. 41 ust. 1 ustawy, stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 -12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
Przy czym na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.
Niemniej jednak zarówno w przepisach ustawy, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku, a nawet zwolnień od podatku.

I tak, w myśl art. 42 ust. 1 ustawy, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

 1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
 2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
 3. podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Przy czym zgodnie z art. 42 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju dokumenty przewozowe otrzymane przez przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi) oraz specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.


Ponadto na mocy art. 42 ust. 11 ustawy, w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3-5, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności:

 1. korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
 2. dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
 3. dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny - dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;
 4. dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Analiza regulacji dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy pozwala na wskazanie dwóch podstawowych warunków, od spełnienia których uzależnione jest potraktowanie danej czynności jako dostawy wewnątrzwspólnotowej. Pierwszy z tych warunków dotyczy aspektu prawnego transakcji - jego spełnienie ma gwarantować, że czynność ta zostanie potraktowana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie w państwie przeznaczenia i zostanie tam faktycznie opodatkowana. Drugi z warunków dotyczy aspektu faktycznego transakcji - jego spełnienie pozwala na przyjęcie, że faktycznie nastąpił wywóz towarów z kraju i jego transport (przemieszczenie) do innego państwa członkowskiego.

Drugi z warunków o którym mowa wyżej, od którego spełnienia zależy potraktowanie danej dostawy jako dostawy wewnątrzwspólnotowej, dotyczy udokumentowania faktu wywozu towaru oraz dostarczenia go w ramach dostawy w państwie przeznaczenia. Koncentruje się on zatem na faktycznych, a nie prawnych aspektach transakcji. Powyższy warunek został określony wprost w cyt. wyżej art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
W związku z powyższym ważne jest to, aby przedmiotowe dokumenty zawierały informacje, z których wynika, że określony towar został faktycznie dostarczony do innego państwa członkowskiego. Ponadto, dokumenty, o których mowa w art. 42 ust. 3, mają łącznie potwierdzać określony fakt, co oznacza, że zebrane razem mają dać jednoznaczną informację, której wymaga ten przepis.


Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka jest zarejestrowana w Polsce, jako czynny podatnik VAT UE. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w szczególności telefonów komórkowych/sprzętu elektronicznego (WDT) do odbiorców z krajów Unii Europejskiej, posiadających właściwy i ważny numer identyfikacji dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy. Dostawy odbywają się zgodnie z regułą Incoterms CIF. Zgodnie z warunkami dostawy transport organizuje sprzedawca i dostarcza towar pod wskazany przez nabywcę adres dostawy, na podstawie zawartej umowy pomiędzy firmą niemiecką X. W umowie zawarta jest informacja o miejscu dostawy (może to być magazyn znajdujący się na terytorium Niemiec lub innego kraju Unii Europejskiej). W tej sytuacji Spółka jest sprzedawcą towaru do firmy niemieckiej, natomiast niemiecki kontrahent wskazuje adres dostawy do magazynu spedycyjnego. Spółka wystawia fakturę VAT ze stawką 0% i wskazuje, jako nabywcę spółkę niemiecką.
Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia czy posiadane przez Spółkę dokumenty, tj.:

 • kopia faktury VAT bez podpisu odbierającego,
 • dokumenty przewozowe podpisane przez przewoźnika w momencie wydania mu towaru do transportu bez potwierdzenia odbioru towaru przez nabywcę,
 • potwierdzenie odbioru towaru przez nabywcę (kopia listu spedycyjnego) lub przez wskazaną przez nabywcę, firmę spedycyjną potwierdzającą dostawę do wskazanego przez nabywcę magazynu spedycyjnego,
 • specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku,
 • dokument potwierdzający zapłatę za towar,

są wystarczającymi dokumentami uprawniającymi Spółkę do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

Z powyższych uregulowań wynika, że prawo podatnika do zastosowania przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% uzależnione jest od posiadania dokumentów potwierdzających jednoznacznie, iż doszło do wywozu towaru poza terytorium Polski i dostarczenia ich do nabywcy w innym kraju UE. Istotą przywołanych przepisów jest przede wszystkim zobowiązanie podatnika do udowodnienia, iż towary będące przedmiotem dostawy rzeczywiście opuściły terytorium kraju, ze względu na korzystniejsze skutki podatkowe, niż w przypadku dostaw krajowych. Zatem ważne jest to, aby posiadane przez podatnika dokumenty zawierały informacje, z których wynika, że określony towar został faktycznie dostarczony nabywcy do innego państwa członkowskiego.

Podstawowe znaczenie dla udokumentowania wywozu towarów w ramach wewnątrzwspólnowej dostawy towarów, realizowanej z udziałem przewoźnika lub spedytora odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, mają dokumenty wymienione w art. 42 ust. 3 ustawy, które w przypadku gdy nie potwierdzają dostarczenia towarów do nabywcy, mogą być uzupełnione dodatkowymi dokumentami określonymi w art. 42 ust. 11 ustawy.

Przepisy przy tym nie uzależniają zastosowania stawki 0% od posiadania oryginałów dokumentów w formie papierowej. Skoro przepisy nie stanowią o ich formie, stąd można wnioskować, że każda forma jest dopuszczalna, pod warunkiem, że autentyczność tych dokumentów została uprawdopodobniona. W dobie szeroko rozwiniętych technik komunikacji nie ma podstaw, aby odmawiać mocy dowodowej dokumentowi sporządzonemu i przesłanemu w formie elektronicznej. Jeżeli zatem będzie to dokument udostępniony w formie elektronicznej, e-mail, ksero, skan lub faks dokumentu, nie budzący wątpliwości co do jego autentyczności, może on stanowić dowód, o którym mowa w powołanych przepisach ustawy.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, iż Spółka będzie posiadała dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, (strona CMR z podpisem spedytora), kopia faktury, specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku, oraz kopia listu przewozowego, potwierdzająca odbiór towaru przez nabywcę (firmę widniejącą, jako nabywca na fakturze) lub dokumenty przewozowe podpisane przez firmę spedycyjną, potwierdzającą dostawę do wskazanego przez nabywcę magazynu spedycyjnego.

Odnosząc niniejsze do przedstawionego stanu prawnego należy stwierdzić, iż wskazane dokumenty, które Spółka będzie posiadała w przypadku sprzedaży wewnątrzwspólnotowej będą upoważniały do zastosowania stawki VAT w wysokości 0%.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna z 11 lutego 2014 r., sygn. IPPP3/443-1032/13-4/LK - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Najnowsze artykuły