+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

czwartek, 30 styczeń 2014 08:14

Rozliczenia międzyokresowe kosztów – ujęcie rachunkowe

W jednostkach, które podlegają przepisom ustawy o rachunkowości prawo bilansowe nakłada obowiązek dokonywania międzyokresowych rozliczeń kosztów - w przypadku gdy ponoszone koszty nie są związane z okresem sprawozdawczym, w którym zostały poniesione. Oznacza to przydzielenie do kosztów danego okresu jedynie tych kosztów, które rzeczywiście jego dotyczą. Sytuacja taka może wystąpić np. w przypadku zapłaty w 2013 roku składki za ubezpieczenie samochodu firmowego, które będzie obejmować również rok 2014.

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Koszty podlegające rozliczeniu w czasie można podzielić na dwie grupy:

  • rozliczenia międzyokresowe czynne
  • rozliczenia międzyokresowe bierne


Do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów należy zaliczyc te koszty, które są poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym a swoim zasięgiem czasowym dotyczą również kolejnego okresu sprawozdawczego. Mowa tutaj przede wszystkim o takich wydatkach jak: ubezpieczenia, prenumerata czasopism oraz m.in. opłaty za najem, energię i inne media, które są opłacane z góry.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów to koszty, które mają być poniesione w przyszłości, a które mogą już być zaliczane do kosztów okresów bieżących. Innymi słowy są to koszty w wysokości zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:

  • ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, a kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,
  • z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, a także przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku (zobowiązania te wykazuje się w bilansie jako rezerwy na zobowiązania).

Przykładem biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów mogą być planowane koszty, które zostaną poniesione w związku z remontem w firmie w kolejnym okresie sprawozdawczym. Innym przykładem może być rezerwa na niewykorzystane urlopy pracownicze. Jest to bowiem świadczenie, które stanowi dla jednostki prawdopodobne zobowiązanie. Kwoty dotyczące wypłat z tego tytułu powinny być zatem ewidencjonowane na koncie dotyczącym właśnie rozliczeń międzyokresowych kosztów biernych.

Ewidencja księgowa czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów

Koszty, które można zaliczyć do czynncyh rozliczeń międzyokresowych kosztów na samym początku ujmowane są na kontach zespołu 4. w odpowiednich kosztach rodzajowych przedsiębiorstwa. Następnie całą wartość poniesionego kosztu należy przenieść za pomocą konta 490. Rozliczenie kosztów na konto 642. Rozliczenie międzyokresowe czynne kosztów. Po stronie Winien ujmuje się sumę poniesionych kosztów w bieżącym okresie. Po stronie Ma tego konta dokonuje się zapisów zmniejszenia poziomu wartości kosztów do rozliczenia w czasie, poprzez zaliczenie ich części do kosztów bieżących danego okresu rozliczeniowego. Na koniec roku obrotowego czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów są ujmowane w bilansie przedsiębiorstwa w aktywach jako nakłady przyszłych okresów.

Ewidencja księgowa biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów

Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wykorzystuje się konto 645. Rozliczenia międyokresowe kosztów bierne. Na koncie tym ewidencjonuje się te koszty, które przypadają wprawdzie na bieżący okres sprawozdawczy, ale nie zostały jeszcze poniesione lub nie stanowią jeszcze zobowiązania. Po stronie Ma księguje się rezerwy na przewidywane do poniesienia koszty bieżącego okresu. Po stronie Wn ujmuje się rzeczywiście poniesione koszty wynikające z poniesionych wydatków. Na koniec roku obrotowego bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów są ujmowane w bilansie przedsiębiorstwa w pasywach jako rezerwa na koszty przyszłych okresów.

Najnowsze artykuły