+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

środa, 26 marzec 2014 10:08

Ułatwienia dla jednostek mikro - projekt zmiany Ustawy o Rachunkowości

W sejmie trwają prace nad projektem zmiany Ustawy o Rachunkowości w zakresie sprawozdań finansowych dla mikroprzedsiębiorców. Projekt rządowy, który trafił do sejmu zakłada dostosowanie formy sporządzania sprawozdań uregulowanych przez prawo unijne (dyrektywa 2013/34/UE z dn. 26.06.2013) do polskiego ustawodastwa. Zmiany mają umożliwić przedsiębiorcom stosowanie uproszczonych metod przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.

Projekt dotyczy mikroprzedsiębiorców. Za jednostki mikro prawo unijne uznaje spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak również spółki osobowe przez nie tworzone), które na dzień bilansowy nie przekroczyły limitów dwóch z trzech następujących kryteriów:
suma bilansowa: 350 000 EUR (tj. 1 486 380 PLN)
przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów: 700 000 EUR (tj. 2 972 760 PLN)
przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 10.
Z katalogu ww. spółek wyłącza się jednostki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, jak również jednostki zamierzające ubiegać się lub ubiegające się o zezwolenie na wykonywanie działalności na podstawie tych przepisów.

W projekcie do zmiany ustawy czytamy: "Uproszczenia obejmują możliwość sporządzania znacznie skróconego sprawozdania finansowego (jedynie podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku zysków i strat), zwolnienie ze sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, pod warunkiem że niektóre informacje, objęte dotychczas zakresem informacyjnym tych elementów sprawozdania finansowego, zostaną przez jednostki mikro ujawnione w informacjach uzupełniających do bilansu. W przypadku gdy jednostka mikro, która skorzysta z jakiegokolwiek uproszczenia, w zakresie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności, nie będzie mogła stosować wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia przy wycenie aktywów oraz pasywów. Przyczyni się to do obiniżenia kosztów przygotowania sprawozdania finansowego i kosztów bieżącego prowadzenia rachunkowości."

Projekt zmiany ustawy trafił do sejmu 20 marca 2014r. Według aktualnych danych GUS projekt może dotyczyć 21 760 mikroprzedsiębiorstw w Polsce.

Najnowsze artykuły