+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 942
Wednesday, 10 September 2014 12:28

Ułatwienia dla podatników w składaniu wniosków on-line

Interpelacja nr 26786 do ministra gospodarki w sprawie ustawy ułatwiającej przedsiębiorcom składanie wniosków on-line

Szanowny Panie Ministrze! Ustawa o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych przewiduje, że udostępnione zostaną wzory prawie 70 wniosków określonych w 22 ustawach. Dzięki temu wprowadzone zostaną jednolite w skali kraju wzory pism, przede wszystkim dotyczące wydawania zezwoleń, wpisów do rejestrów czy wydawania zaświadczeń. Wzory będą precyzyjnie określać zakres wymaganych danych określonych w przepisach prawa dla konkretnej procedury i zawierać informacje, jakie dokumenty (np. załączniki) należy dołączyć. Ma to na celu ograniczenie wezwań do uzupełnienia brakujących dokumentów, a tym samym skrócenie czasu oczekiwania na załatwienie sprawy. Takie rozwiązanie ma przynieść także oszczędności zarówno przedsiębiorcom, jak i państwu.

Dlatego Panie Ministrze, proszę o informację: Czy istnieje już planowany termin wprowadzenia e-wniosków i rozpoczęcia pracy systemu, który będzie przyjmował takie wnioski i sprawdzał ich poprawność?

Jakie są przewidywane koszta wprowadzenia elektronicznych wniosków i dostosowania urzędów do pracy z takim systemem?

Z poważaniem
Posłowie Krzysztof Gadowski
i Lidia Gądek
Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r.

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 26786 w sprawie ustawy ułatwiającej przedsiębiorcom składanie wniosków on-line


Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację posłów Krzysztofa Gadowskiego i Lidii Gądek w sprawie ustawy ułatwiającej przedsiębiorcom składanie wniosków on-line (znak: SPS-023-26786/14) uprzejmie przekazuję odpowiedź na pytania zawarte w interpelacji.

1. Czy istnieje już planowany termin wprowadzenia e-wniosków i rozpoczęcia pracy systemu, który będzie przyjmował takie wnioski i sprawdzał ich poprawność?

Ad 1. Uprzejmie informuję, że ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych wprowadzi jednolite w skali kraju wzory pism wykorzystywane w procedurach administracyjnych, w szczególności wzory wniosków o wydanie zezwolenia, o wpis do rejestru, o zmianę danych w zezwoleniu lub w rejestrze, o wydanie licencji czy zgłoszenie danej działalności właściwemu organowi. Udostępnione zostaną 64 wzory wniosków.

Ustawa przewiduje 6-miesięczne vacatio legis, aby pozostawić organom właściwym odpowiedni czas na publikację wzorów wprowadzanych niniejszą ustawę. Zatem wzory wniosków powinny zostać opublikowane po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.
(Ustawa z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (Dz. U. poz. 822) wejdzie w życie 25 grudnia 2014 r. - dop. red.)

Odnośnie do rozpoczęcia prac systemu, który będzie przyjmował wnioski i sprawdzał ich poprawność, uprzejmie informuję, że ustawa nie wprowadza nowych rozwiązań dotyczących infrastruktury informatycznej. Należy podkreślić, że w celu realizacji procedur drogą elektroniczną wykorzystane zostaną dotychczasowe rozwiązania funkcjonujące w Polsce, przede wszystkim platforma ePUAP, tj. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, dedykowana załatwianiu spraw przez Internet. Dzięki temu ustawa nie generuje kosztów związanych z infrastrukturą.

Należy podkreślić, że ustawa jest komplementarna względem ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235, z późn. zm.). Zgodnie z art. 16a ust. 1, w przypadku gdy w przepisach prawa został wskazany organ właściwy do określenia wzoru dokumentu, jeżeli przepisy te nie wykluczają przesyłania dokumentów drogą elektroniczną, organ ten:

  1. przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji wzór dokumentu elektronicznego w celu umieszczenia go w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych na ePUAP,
  2. przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji opis usługi możliwej do zrealizowania przy wykorzystaniu wzoru dokumentu elektronicznego w celu zamieszczenia go w katalogu usług,
  3. udostępnia na ePUAP lub w innym systemie teleinformatycznym formularz elektroniczny umożliwiający wygenerowanie dokumentu elektronicznego w celu złożenia go za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wzór dokumentu elektronicznego będzie mógł zostać wykorzystany przez wnioskodawcę w celu zainicjowania procedury. Zgodnie z art. 63 § 3a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

  1. być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj. przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP albo podmiot publiczny, który używa do realizacji zadań publicznych systemów teleinformatycznych, może umożliwiać użytkownikom identyfikację w tym systemie przez zastosowanie innych technologii, chyba że przepisy odrębne przewidują obowiązek dokonania czynności w siedzibie podmiotu publicznego;
  2. zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
  3. zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Należy podkreślić również, że zgodnie z przepisami ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych wnioski lub inne pisma będą mogły być również złożone osobiście albo wysłane listem poleconym, także pismem zgodnym z wyżej wspomnianym wzorem pisma w formie dokumentu elektronicznego.

2. Jakie są przewidywane koszta wprowadzenia elektronicznych wniosków i dostosowania urzędów do pracy z takim systemem?
Ad 2. Projekty wzorów pism zostały opracowane w ramach projektu „Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei »jednego okienka«” (UEPA). Analizie poddano 112 procedur wskazanych - zgodnie z informacją podmiotu realizującego projekt - przez poszczególne ministerstwa, dla których przygotowano wzory pism. Dzięki temu, że wzory pism zostały opracowane w ramach ww. projektu, właściwe organy nie zostaną obciążone kosztami ich przygotowania. Wzory zostaną przekazane resortom bezpłatnie.

Organy będą musiały zapewnić jedynie zamieszczenie wzoru pisma na stronie internetowej oraz umożliwić jego pobranie. W związku z powyższym dysponenci budżetowi zapewnią ewentualne środki na realizację tych zadań w ramach własnych budżetów.

Ponadto wykorzystana zostanie dotychczasowa infrastruktura informatyczna, tj. przede wszystkim platforma ePUAP, w związku z powyższym ustawa nie generuje dodatkowych kosztów.

Projektowana ustawa w aspekcie długofalowym powinna mieć pozytywny wpływ na sektor finansów publicznych z uwagi na zwiększenie szybkości realizacji procedur administracyjnych.

Ponadto przejrzyste określenie we wzorach pism koniecznych do złożenia w danej procedurze dokumentów powinno ograniczyć liczbę wezwań do uzupełnienia braków i tym samym przyczyni się do ograniczenia kosztów po stronie administracji.

Standaryzacja i elektroniczna forma dokumentów mogą przynieść prawie 2 mln zł oszczędności rocznie, w tym ponad 1,3 mln zł rocznie ze względu na skrócenie czasu na poszukiwanie potrzebnego formularza i prawie 700 tys. zł oszczędności na wysyłce. Jednocześnie skrócenie procedury rozpatrywania wniosku przedsiębiorcy przyspieszy rozpoczęcie działalności gospodarczej, co może przynieść wzrost przychodów w wysokości nawet 232 mln zł rocznie.

Z poważaniem
Sekretarz stanu
Jerzy Witold Pietrewicz