+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

wtorek, 15 kwiecień 2014 09:44

Ulga na krew w zeznaniu rocznym

Podatnik, który w roku podatkowym oddał swoją krew może skorzystać z ulgi podatkowej w zeznaniu rocznym. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych honorowy dawca krwi może odliczyć kwotę stanowiącą do 6% swojego dochodu.

Z ulgi mogą skorzystać honorowi dawcy krwi. Honorowym krwiodawcą jest osoba, która bezpłatnie oddała krew oraz została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi. Krew może oddać osoba, która:
jest w wieku od 18 lat do 65 lat i waży powyżej 50 kg,
przeszła pozytywnie badania lekarskie poprzedzające pobranie krwi,
w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie zrobiła tatuażu, akupunktury, przekłucia uszu lub innych części ciała,
w ciągu 12 miesięcy nie była leczona krwią i preparatami krwiopochodnymi.

Przekazana krew jest potraktowana jako darowizna (jeśli oddano krew bezpłatnie). Często po pobraniu krwi, dawca dostaje drobny upominek w postaci czekolady czy soku. Taki upominek nie stanowi zapłaty, dlatego podatnik i w takim przypadku ma prawo skorzystać z ulgi.

Ulga przysługuje osobom, które podlegają opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28) oraz osobom, które rozliczają się za zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (PIT-36 lub PIT-37). Odliczenie nie może przekroczyć 6 % dochodu, a w przypadku ryczałtu 6 % przychodu. Limit jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele kultu religijnego oraz na działalność pożytku publicznego. Obowiązująca stawka za 1 litr krwi wynosi 130 zł. Taka sama stawka obowiązuje oddając 1 listr osocza. Aby prawidłowo rozliczyć ulgę w zeznianiu rocznym, podatnik musi najpierw wypełnić załącznik PIT/O. W załączniku trzeba wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego (nazwę i adres jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której oddał krew). Do zeznania rocznego nie trzeba dołączać żadnej dokumentacji o pobraniu krwi, jednak podatnik w razie kontroli musi taką dokumentację przedstawić. Dowodem na bezpłatne pobranie krwi jest zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników.

Wartość darowizny krwi oblicza się przez pomnożenie ilości oddanej krwi (lub osocza) przez obowiązującą wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego za litr, czyli przez 130 zł. Dla przykładu, jeśli podatnik w roku podatkowym oddał 1,35 litra krwi oraz 3 litry osocza, mnoży się tą ilość przez 130 zł. Po pomnożeniu wartość darowizny krwi wynosi 175,50 zł, a wartość osocza to 390 zł. Razem wartość przekazanej darowizny wynosi 565,50 zł.

Najnowsze artykuły