+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 942
Monday, 10 February 2014 22:38

Ulga prorodzinna w rozliczeniu podatku dochodowego

W rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2013 obowiązują nowe zasady dotyczące ulgi prorodzinnej czyli ulgi na dziecko. Obecnie możliwość odliczania ulgi w zeznaniu rocznym posiada podatnik, który w roku podatkowym:

  • wykonywał władzę rodzicielską;
  • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
  • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Wobec powyższego ulga prorodzinna nie przysługuje rodzicom, którym odebrano władzę rodzicielską oraz opiekunom prawnym w przypadku gdy dziecko z nimi nie mieszka. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 27f ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulga nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:
na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
wstąpiło w związek małżeński.


Rodzaj opodatkowania dochodów a prawo do ulgi na dziecko

Prawo do odliczenia ulgi uzależnione jest od rodzaju opodatkowania dochodów. Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać podatnicy, u których dochody były opodatkowane na zasadach ogólnych czyli według skali podatkowej (podatek 18% i 32%). Ulga nie przysługuje podatnikom, u których dochody były opodatkowane wyłącznie podatkiem liniowym 19% lub opodatkowane były ryczałtem ewidencjonowanym. Natomiast w przypadku, gdy w danym roku podatkowym osoba osiągała przykładowo dochody zarówno opodatkowane według skali podatkowej (np. umowa o pracę) oraz dochody opodatkowane podatkiem liniowym (np. prowdzona działalność gospodarcza) to podatnik ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej, ponieważ został spełniony warunek opodatkowania dochodów na zasadach ogólnych.

Ulga na jedno dziecko

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 27f ust. 2 odliczeniu podlega (za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, w stosunku do jednego małoletniego dziecka) kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, jeżeli dochody podatnika:
pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,
niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota 112 000 zł.

Aby poprawnie wyliczyć sumę dochodów należy uwzględnić dochody:
opodatkowane według skali podatkowej z kapitałów pieniężnych (z odpłatnego zbycia akcji) przy zastosowaniu 19% stawki podatku opodatkowane podatkiem liniowym

Sumie podlega kwota dochodów uprzednio obniżona o przysługujące koszty uzyskania przychodów. Dodatkowo sumę dochodów pomniejsza się o kwotę składek ZUS.

W przypadku jednego dziecka ulga wynosi 92,67 zł za każdy miesiąc (1112,04 zł w skali roku)

Ulga na dwoje dzieci

W przypadku dwójki dzieci ulga prorodzinna wynosi 92,97 zł za każdy miesiąc, na każde z dzieci. Limit wysokości dochodów nie obowiązuje, jak również stan cwyliny rodziców nie wpływa na prawo do skorzystania z ulgi.

Ulga na troje dzieci

Wysokość dochodów nie wpływa na prawo do skorzystania z ulgi. Na pierwsze i drugie dziecko ulga wynosi 92,97 zł za każdy miesiąc, na każde z dzieci. Na trzecie dziecko ulga jest wyższa o 50% i wynosi 139,01 zł (w skali roku 1668,12 zł)

Ulga z tytułu wychowania czworga i większej liczby dzieci

Wysokość dochodów nie wpływa na na prawo do skorzystania z ulgi. Na pierwsze i drugie dziecko ulga wynosi 92,97 zł za każdy miesiąc, na każde z dzieci. Na trzecie dziecko ulga jest wyższa o 50% i wynosi 139,01 zł (w skali roku 1668,12 zł). Na czwarte i kolejne dziecko ulga jest wyższa o 100% i wynosi 185,34 zł (w skali roku 2224,08 zł).