+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 942
Tuesday, 18 February 2014 21:13

Uproszczone zasady wystawiania faktur

Od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje nowe Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur. Rozporządzenie reguluje:
przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz zakres tych danych;
inny niż określony w art. 31a ust. 1 ustawy sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania;
późniejsze niż określone w art. 106i ustawy terminy wystawiania faktur.

Większość zasad związanych z fakturowaniem przeniesiono bezpośrednio do ustawy o VAT. W art. 106e wymieniono elementy, które powinny znaleźć się na prawidłowo wystawionej fakturze. Jednak w konkretnych przypadkach wymienionych w rozporządzeniu faktura może zawierać węższy zakres danych niż przewiduje ustawa.

Zgodnie z rozporządzeniem faktura dokumentująca:

Dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2–6, 8–36 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy powinna zawierać:
a)  datę wystawienia,
b)  numer kolejny,
c)  imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
d)  nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
e)  miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
f)  cenę jednostkową towaru lub usługi,
g)  kwotę należności ogółem,
h)  wskazanie przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku;
 
Świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37–41 ustawy powinna zawierać:
a)  dane, o których mowa w pkt 1 lit. a i b,
b)  imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,
c)  nazwę usługi,
d)  kwotę, której dotyczy dokument;

Dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy powinna zawierać:
a)  datę wystawienia,
b)  numer kolejny,
c)  imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
d)  nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
e)  miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
f)  cenę jednostkową towaru lub usługi,
g)  kwotę należności ogółem,

Przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiana w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej,
promami, samolotami i śmigłowcami, powinna zawierać:
a)  numer i datę wystawienia,
b)  imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
c)  numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
d)  informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
e)  kwotę podatku,
f)  kwotę należności ogółem;

Świadczenie usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, z wyjątkiem usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 0%, wystawiana za okresy miesięczne przez Centralne Biuro Opłat  Trasowych  (CRCO)  Europejskiej  Organizacji  do  Spraw  Bezpieczeństwa  Żeglugi  Powietrznej  (EUROCONTROL) w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, powinna zawierać:
a)  dane, o których mowa w pkt 4,
b)  określenie nabywcy usług,
c)  informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Przeliczanie kwot w walutach obcych

W rozporządzeniu wskazano przypadki, w których przeliczanie kwot zawartych na fakturze w walucie obcej odbywa się inną metodą niż przedstawioną w  art. 31a ust. 1 ustawy o VAT. Tak więc inny sposób przeliczania obejmuje:
a)  kwoty wyrażone w euro wykazywane na fakturze dokumentującej świadczenie usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, wystawianej przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi  Powietrznej,  przelicza  się  na  złote  według  średniego  miesięcznego  krzyżowego  kursu  zamknięcia obliczonego  przez Grupę Reutera na podstawie dziennego kursu kupna euro z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wykonano usługę,
b)  kwoty wykazywane na fakturach dokumentujących usługi wstępu na imprezy masowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611, 628 i 829) wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote zgodnie z przepisami celnymi stosowanymi na potrzeby obliczania wartości celnej importowanych towarów.

Późniejsze niż określone w art. 106i ustawy terminy wystawiania faktur

W przypadku usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, fakturę, o której mowa w § 3 pkt 5 nowego rozporządzenia, wystawia się nie później niż 28. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano tę usługę.