+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 942
Monday, 22 December 2014 10:12

Wyższe składki na ubezpieczenie społeczne – interpelacja poselska

Interpelacja nr 28781 w sprawie wzrostu wysokości składki na ubezpieczenie społeczne

Szanowny Panie Ministrze
Koszty pracy w Polsce są bardzo wysokie, a w szczególności koszt ubezpieczenia społecznego. Taka sytuacja prowadzi do obawy, że mikro i małym przedsiębiorcom bardzo trudno będzie utrzymać miejsce pracy, nawet jako samozatrudnienia.
Obawy są związane z tym, że składka na ubezpieczenie społeczne wzrośnie do 1100 zł w 2015 r.
Warto wspomnieć, że płacenie ubezpieczenia do ZUS następuje niezależnie od osiągniętego dochodu w danym miesiącu.
W związku z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jakie są powody zwiększenia składki ubezpieczeniowej na ZUS w 2015 r.?
  2. Jaki będzie wzrost procentowy w stosunku do obecnych stawek na ZUS?

Z należnymi wyrazami szacunku 
Posłowie Bogdan Rzońca i Jan Warzecha
Jasło, dnia 25 września 2014 r.
Szanowny Panie Marszałku
W odpowiedzi na pismo z dnia 30 września br., znak: SPS-023-28781/14, przy którym została przekazana interpelacja posłów Bogdana Rzońcy i Jana Warzechy w sprawie wzrostu wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, pozwolę sobie przedstawić, co następuje.


Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442) osoby prowadzące pozarolniczą działalność (w tym gospodarczą) podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i spoczywa na nich obowiązek opłacania składek na te ubezpieczenia w okresie od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia prowadzenia tej działalności (z wyłączeniem okresów, na które została zawieszona działalność na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej). Podstawę wymiaru składek dla tych osób stanowi zadeklarowana kwota, która nie może być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ww. ustawy na dany rok kalendarzowy. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

Zatem podstawa wymiaru składek ustalona jest corocznie w oparciu o prognozowane przeciętne wynagrodzenie. Jeżeli przeciętne wynagrodzenie wzrasta, zwiększeniu (urealnieniu) ulega podstawa wymiaru składek i tym samym kwota składek. Wspomniana wyżej kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stanowiącego minimalną obowiązkową podstawę wymiaru składek dla osób wykonujących pozarolniczą działalność, na rok 2015 nie jest jeszcze określona. Porównywanie obecnie wysokości składek obowiązujących w 2014 r. ze składkami, jakie będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2015 r., jest zatem przedwczesne.
Pragnę przypomnieć, że system ubezpieczeń społecznych, funkcjonujący w oparciu o ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wraz z innymi ustawami szczegółowo regulującymi prawo do świadczeń z tego systemu, został powołany w celu realizacji zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) praw obywateli do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo i po osiągnięciu wieku emerytalnego lub po utracie jedynego albo jednego z głównych żywicieli (renty rodzinne).
Należy zwrócić uwagę, że system ubezpieczeń społecznych gwarantuje świadczenia pieniężne z wymienionych tytułów (w razie wystąpienia wymienionych wyżej ryzyk ubezpieczeniowych) w zamian za opłacane składki. System ten nie powinien być traktowany zatem jako instrument polityki gospodarczej. Nie byłoby bowiem właściwe zwiększanie rentowności działalności gospodarczej kosztem obniżenia poziomu zabezpieczenia społecznego samych ubezpieczonych prowadzących taką działalność, czyli kosztem wysokości ich świadczeń z ubezpieczeń społecznych.


Należy także podkreślić, że system ubezpieczeń społecznych w Polsce jest systemem repartycyjnym. Oznacza to, że bieżące składki finansują bieżące wypłaty dla aktualnych świadczeniobiorców. Jest to o tyle istotne, że bieżące wpływy ze składek nie pokrywają bieżącej wypłaty świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Fundusz korzysta zatem z corocznych dotacji budżetowych, a możliwości angażowania się budżetu państwa w funkcjonowanie FUS są ograniczone sytuacją finansów publicznych.

Z poważaniem
Marek Bucior - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej