+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

wtorek, 18 marzec 2014 07:34

Zasady ustalania terminu zapłaty należności za fakturę

Zasady obliczania terminów płatności zostały określone w Kodeksie Cywilnym w art. 110 do 116:

Tytuł V. TERMIN

Art. 110.
Jeżeli ustawa, orzeczenie sądu lub decyzja innego organu państwowego albo czynność prawna oznacza termin nie określając sposobu jego obliczania, stosuje się przepisy poniższe.

Art. 111.
§ 1. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.
§ 2. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia  się  przy  obliczaniu  terminu  dnia,  w  którym  to  zdarzenie
nastąpiło.

Art. 112.
Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który  nazwą  lub  datą  odpowiada  początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

Art. 113.
§ 1.  Jeżeli  termin  jest  oznaczony  na  początek,  środek  lub  koniec  miesiąca, rozumie się przez to pierwszy, piętnasty lub ostatni dzień miesiąca.
§ 2. Termin półmiesięczny jest równy piętnastu dniom.

Art. 114.
Jeżeli  termin  jest  oznaczony  w  miesiącach  lub  latach,  a  ciągłość  terminu  nie  jest wymagana, miesiąc  liczy  się  za  dni  trzydzieści,  a  rok  za  dni  trzysta  sześćdziesiąt pięć.

Art. 115.
Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

Art. 116.
§ 1.  Jeżeli  skutki  czynności  prawnej  mają  powstać  w  oznaczonym  terminie, stosuje się odpowiednio przepisy o warunku zawieszającym.
§ 2. Jeżeli skutki czynności prawnej mają ustać w oznaczonym terminie, stosuje się odpowiednio przepisy o warunku rozwiązującym.


Termin płatności określony na fakturach często jest sformułoway jako np. "7 dni od daty wystawienia faktury". Podatnicy często mają problem z prawidłowym określeniem ostatecznej daty zapłaty, ponieważ nie wiedzą czy dzień, w którym została wystawiona faktura należy wliczyć w okres 7 dni. Problem ten wyjaśnia art. 111 § 2 Kodeksu Cywilnego: "Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia  się  przy  obliczaniu  terminu  dnia,  w  którym  to  zdarzenie nastąpiło." Oznacza to, że dzień wystawienia faktury nie wlicza się do obliczenia ostatecznej daty zapłaty. Przykładowo, jeśli termin płatności to 7 dni, a faktura została wystawiona 12 lutego (środa) to pierwszym dniem terminu jest czwartek, a ostatecznym terminem płatności będzie środa 19 lutego. Natomiast jeśli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego (art. 115 K.c.).

Najnowsze artykuły