+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

czwartek, 10 lipiec 2014 07:21

Zasady wystawiwania not korygujących

Zdarza się, że podczas wystawiania faktury sprzedawca popełni drobny błąd w jej treści. Odbiorca faktury, który spostrzeże pomyłkę powinien ją poprawić poprzez notę korygującą. Od 1 stycznia 2014 r. przepisy regulujące zasady wystawiania not korygujących znajdują się w ustawie o podatku od towarów i usług (art. 106k).

Nota korygująca powinna zawierać:

 • wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”,
 • numer kolejny i datę jej wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na p otrzeby  podatku,  a  także numer,  za  pomocą  którego  nabywca  towarów  lub usług  jest  zidentyfikowany  na potrzeby  podatku  lub  podatku  od  wartości dodanej,
 • dane  zawarte  w  fakturze,  której  dotyczy  faktura,  o  której  mowa  w  ust.  1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–6 ustawy o VAT,
 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.


Niektórych pozycji na fakturze nie można poprawiać wykorzystując do tego notę korygującą. Nie można wystawić noty jeśli informacje dotyczą:

 • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług;
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty  podatku (ceny jednostkowej netto);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto);
 • stawki podatku;
 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwoty należności ogółem.


Nota korygująca musi być zaakceptowana przez wystawcę faktury (art. 106k ust. 2 ustawy o VAT), jednak nie ma obowiązku wysyłania do odbiorcy dwóch egzemplarzy noty i akceptowania jej treści w formie pisemnej. Odbiorca nie musi podpisywać własnoręcznie noty korygującej. Nota może być potwierdzona np. drogą elektroniczną poprzez e-mail lub w inny dowolny sposób ustalony między podatnikami.

Najnowsze artykuły