+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 942
Tuesday, 10 June 2014 08:57

Zmiany w Ordynacji podatkowej – interpelacja poselska nr 25758

Szanowny Panie Ministrze
Ministerstwo Gospodarki przygotowało propozycje ogólnych zmian w systemie podatkowym. Oto niektóre z nich:

 1. do katalogu zasad ogólnych zapisanych w art. 120–129 ustawy Ordynacja podatkowa miałaby zostać wprowadzona zasada zaufania do podatnika. Postępowanie podatkowe byłoby zatem prowadzone przy założeniu, że strona wywiązuje się ze swoich zobowiązań podatkowych;
 2. w Ordynacji podatkowej miałaby zostać usankcjonowana prawnie zasada in dubio pro tributario. Istnienie tej zasady akcentuje doktryna, a ostatnio również Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt SK 18/09);
 3. urzędy kontroli skarbowej miałby wyłącznie przekazywać swoje ustalenia organom podatkowym, a te wykorzystywałyby je dalej do prowadzenia postępowań;
 4. wprowadzenie karty rzetelnego podatnika, która uprawniałaby do ułatwień w kontaktach z organami podatkowymi, jak również umożliwiałaby korzystanie z uproszonych form ewidencji i innych udogodnień;
 5. obowiązek zgromadzenia dowodów w postępowaniu podatkowym miałby spoczywać na organach podatkowych, a nie na podatniku. Aktualnie w Ordynacji podatkowej znajduje się zasada prawdy obiektywnej, która obciąża organ podatkowy, jednakże, co podkreśla orzecznictwo, praktyka stosowania tych przepisów prowadzi czasem do przerzucania ciężaru dowodowego na podatnika;
 6. interpretacje indywidualne prawa podatkowego miałyby chronić nie tylko tego, kto o nie występuje, ale obie strony transakcji. Obecne rozwiązania polegające na upoważnieniu kilku dyrektorów izb skarbowych do wydania interpretacji doprowadziły do tego, że w skrajnych wypadkach obie strony transakcji, występujące o odpowiadające sobie interpretacje indywidualne, otrzymują różne stanowiska organów podatkowych. To rozwiązanie pomogłoby wyeliminować ten problem;
 7. ujednolicenie definicji legalnych. Na przykład definicja działalności gospodarczej znajduje się zarówno w Ordynacji podatkowej, jak i w innych ustawach materialnoprawnych;
 8. wprowadzanie możliwości mediacji pomiędzy organem podatkowym a stroną postępowania podatkowego;
 9. urzeczywistnienie skutku w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia spowodowanego zastosowaniem środka egzekucyjnego następowałoby pod warunkiem jego niewadliwości.

Minister finansów, jako organ odpowiedzialny za politykę fiskalną, ma ustosunkować się do wyżej wskazanych propozycji zmian.

W związku z wyżej przedstawionym stanem rzeczy zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do następujących kwestii:

 1. Czy wskazane propozycje zmian zostały już zaopiniowane przez ministra finansów?
 2. Jeżeli tak, to jaka opinia została wydana?
 3. Które z wyżej wskazanych zmian ministerstwo będzie chciało usankcjonować prawnie?

Z góry uprzejmie dziękuję za udzielenie odpowiedzi na niniejsze zapytanie.
Z wyrazami szacunku Poseł Małgorzata Niemczyk
Łódź, dnia 3 kwietnia 2014 r.

Odpowiadając na interpelację pani poseł Małgorzaty Niemczyk z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ogólnych zmian w systemie podatkowym, otrzymaną przy piśmie z dnia 11 kwietnia 2014 r., nr SPS-023-25758/14, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) ma dziś braki i wady natury systemowej, nieusuwalne zwykłymi nowelizacjami. Dokonane i planowane nowelizacje Ordynacji podatkowej stanowią bieżącą reakcję na zmiany otoczenia prawnego, cywilizacyjnego (informatyzacja), oczekiwania i zachowania podatników, wnioski płynące z praktyki i orzecznictwa sądowego. Bieżące zmiany mają też usprawnić procedury kontroli, wymiaru i poboru podatków. W ramach doraźnych nowelizacji gruntowanie przebudowano lub wprowadzono całe nowe obszary w Ordynacji podatkowej. Mimo że zestawienie obecnej treści Ordynacji podatkowej z jej pierwotnym brzmieniem według wielu ocen zewnętrznych wypada pozytywnie, to jednak są potrzebne o wiele głębsze zmiany. Bieżące nowelizacje są potrzebne, niektóre pilnie, jednak nie jest to formuła legislacyjna do zmian strukturalnych w tej materii.

Analiza poglądów doktryny, orzecznictwa sądów administracyjnych oraz orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, potrzeb klientów administracji podatkowej oraz potrzeb samej administracji wskazuje, że postulaty co do zakresu regulacyjnego ogólnego prawa podatkowego obecnie się klarują i stabilizują. Duży udział w tym ma obserwacja doświadczeń i działań innych nowoczesnych administracji podatkowych oraz organizacji międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej oraz OECD.

Mając na względzie powyższe, konieczne staje się podjęcie inicjatywy opracowania nowego aktu, który obecną Ordynację podatkową zastąpi.

Obecnie Ministerstwo Finansów podejmuje działania w kierunku utworzenia komisji kodyfikacyjnej ogólnego prawa podatkowego.
 
Odpowiadając na pytania zawarte w interpelacji, pragnę uprzejmie poinformować, że Ministerstwo Finansów nie otrzymało do zaopiniowania rekomendacji Ministerstwa Gospodarki dotyczących zmian Ordynacji podatkowej. Ministerstwo Finansów zostało jedynie poinformowane, że takie rekomendacje powstają we współpracy z Krajową Radą Przedsiębiorczości. Zaznaczyć należy, że do ministra finansów, a nie ministra gospodarki należy przedkładanie inicjatyw, projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów normatywnych w zakresie działu: Finanse (art. 34 ust. 1 w związku z art. 8 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej – Dz. U. z 2013 r. poz. 743, z późn. zm.). Postulaty Ministerstwa Gospodarki odnośnie do zmian Ordynacji podatkowej, jak i postulaty wszystkich innych podmiotów powinny zostać rozpatrzone w ramach prac przyszłej komisji kodyfikacyjnej ogólnego prawa podatkowego. Na obecnym etapie nie można zatem przesądzić, które z rozwiązań rekomendowanych przez Ministerstwo Gospodarki zostaną prawnie usankcjonowane.

Janusz Cichoń - sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów