+48 32 428 32 42 / +48 609-603-253

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 942
Monday, 28 July 2014 18:58

Zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej


Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu odliczonej kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w wysokości 700 zł ze względu na to, że nie dokonał w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznegoINTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2014 r. (data wpływu 18 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku zwrotu odliczonej kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 18 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku zwrotu odliczonej kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Działalność gospodarczą prowadził Pan od dnia 1 września 2010 r., w zakresie handlu artykułami spożywczymi i przemysłowymi. Obowiązek instalacji kasy rejestrującej nie wystąpił. Działalność gospodarczą zakończył Pan w dniu 31 grudnia 2013 r. Przez cały okres prowadzonej działalności (tj. 1 września 2010 r. - 31 grudnia 2013 r.) był Pan zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

W dniu 15 września 2010 r. poszerzył Pan działalność gospodarczą o sprzedaż alkoholu. W związku z powyższym zobligowany został do instalacji kasy i rozpoczęcia sprzedaży za jej pośrednictwem. Fiskalizacja kasy została przeprowadzona 14 września 2010 r., pierwsza sprzedaż zaewidencjonowana na kasie miała miejsce 15 września 2010 r.
Kwota wydatkowana na zakup kasy rejestrującej w wysokości 700 zł (90% ceny zakupu bez podatku, nie więcej niż 700 zł) została przez Pana odliczona w deklaracji VAT-7 za październik 2010 r. Warunki uprawniające do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej zostały spełnione.
Przegląd techniczny kasy został wykonany przez właściwy serwis w dniu 24 czerwca 2013 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:


Czy jest Pan zobowiązany do zwrotu odliczonej kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w wysokości 700 zł ze względu na to, że nie dokonał w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis w okresie trzech lat od rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży?

Zdaniem Wnioskodawcy, według ówcześnie obowiązujących przepisów przeglądy techniczne powinny być dokonywane co 24 miesiące. W związku z powyższym obowiązkowy przegląd techniczny kasy powinien być dokonany najpóźniej w dniu 14 września 2012 r. (2 lata od fiskalizacji kasy). Obowiązku tego Pan nie dopełnił wobec czego jest zobligowany do zwrotu odliczonej kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w wysokości 700 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.


Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).


Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z zapisu art. 111 ust. 3a pkt 4 ustawy wynika, że podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących.

Stosownie do zapisu art. 111 ust. 4 ustawy, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Natomiast na podstawie art. 111 ust. 6 ww. ustawy, podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2.

Kwestie dotyczące między innymi obowiązków podatników w zakresie stosowania kas rejestrujących, stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 marca 2013 r., regulowały przepisy rozporządzenia ministra finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.)

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 6 tego rozporządzenia, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2, są obowiązani m.in. zgłaszać do obowiązkowego przeglądu technicznego kasy u właściwego serwisanta kas w terminach wynikających z § 16 ust. 1.

Jak wynika z zapisu § 16 ust. 1 powołanego rozporządzenia, obowiązkowego przeglądu technicznego kas, o którym mowa w art. 111 ust. 6c ustawy, dokonuje się co 24 miesiące, z zastrzeżeniem ust. 2.

W przypadku kas, o których mowa w § 4 ust. 2, obowiązkowego przeglądu dokonuje się nie rzadziej niż w terminach wymaganych dla ponownej legalizacji określonych w odrębnych przepisach o prawnej kontroli metrologicznej dla taksometru używanego do współpracy z kasą przez podatnika (§ 16 ust. 2).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że w związku z rozszerzeniem prowadzonej działalności gospodarczej o sprzedaż alkoholu został Pan zobligowany do rozpoczęcia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W dniu 14 września 2010 r. dokonano fiskalizacji kasy, a pierwsza sprzedaż zaewidencjonowana na kasie miała miejsce 15 września 2010 r. W deklaracji VAT-7 za miesiąc października 2010 r. dokonał Pan odliczenia kwoty 700 zł wydatkowanej z tytułu zakupu kasy rejestrującej.

Przegląd techniczny kasy został wykonany przez właściwy serwis w dniu 24 czerwca 2013 r.

Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego w odniesieniu do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa stwierdzić należy, że skoro - jak wynika z powołanych przepisów - kasy rejestrujące należy poddawać obowiązkowym przeglądom technicznym co 24 miesiące, to w Pana przypadku termin dokonania tego przeglądu przypadał na miesiąc wrzesień 2012 r.

Wobec powyższego, słuszne jest Pana stanowisko, zgodnie z którym - wobec dokonania obowiązkowego przeglądu technicznego wykorzystywanej w prowadzonej działalności gospodarczej kasy rejestrującej dopiero w dniu 26 czerwca 2013 r. - jest Pan zobowiązany do zwrotu odliczonej uprzednio kwoty 700 zł wydatkowanej z tytułu zakupu tej kasy, stosownie do zapisu art. 111 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna z 11 czerwca 2014 r., sygn. ITPP1/443-290/14/AJ - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy